top of page

Waarom is wijkvernieuwing nodig?

De woningen van Elkien in het plangebied voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Dat horen we ook van bewoners. Er zijn klachten over vocht, tocht en gehorigheid. Ook de temperatuur in de woningen is niet goed te regelen. In de zomer is het te warm en in de winter te koud. 

Daarnaast maken we de woningen aardgasvrij. De nieuwe manier van verwarmen werkt alleen als de woning goed geïsoleerd is. Omdat we ook problemen als verzakking, brandveiligheid, asbest en rioleringsproblemen op willen lossen is sloop/nieuwbouw vaak de beste oplossing.

Van de woningen aan de Gangboord onderzoeken we nog of sloop of woningverbetering de beste optie is. De afweging zal medio 2026 plaatsvinden en daarmee het sluitstuk vormen van deze wijkvernieuwing. De bewoners van deze woningen worden hierbij betrokken.

Om haalbare plannen voor de toekomstbestendige wijk te maken, spreken we kaders af met de gemeente. We houden daarbij rekening met de bestaande situatie. We weten nu wat wel en niet kan.

Deze kaders vormen het wijkplan. De plankaart laat zien waar ruimte is voor gebouwen, groen en parkeren.

De kaders waar we rekening mee moeten houden zijn:

  • In verband met de riolering blijven de straten op dezelfde plek

  • Het Eiland blijft een groene wijk, het bestaande groen is onderdeel van de nieuwe plannen

  • De woningen worden aardgasvrij en duurzaam

  • De ruimtes waar we mogen bouwen liggen vast, dit noemen we bouwvlakken

  • De maximale hoogte van de nieuwbouw is bepaald

  • Er komt extra ruimte om voldoende parkeerplaatsen aan te leggen

  • Het aantal woningen blijft ongeveer gelijk

Wijkplan

bebouwing

Bebouwing

De nieuwbouw in het plan zal voor een groot deel bestaan uit appartementen. De bouwvorm en hoogte gaat variëren om zo goed mogelijk aan te sluiten op de omgeving. Daarnaast worden er ook rijwoningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens gebouwd. Bij het uitwerken van ieder buurtplan wordt het aantal en type woningen bepaald.

In het wijkplan is de maximale hoogte vastgelegd

Dit ziet u op de kaart hiernaast. Door op de kaart te klikken wordt deze vergroot. Op twee plekken in het plangebied is er ruimte voor hoge gebouwen. Bij de entree van de wijk aan de Valkstraat en aan de Vrijbuiterstraat ter hoogte van de Roerstraat waar het bouwblok grenst aan een driehoekig plantsoen. Dit zijn de gele stippen op de kaart.

Groen en bomen

In het wijkplan is gekeken waar mogelijkheden liggen voor extra groenen bomen. Dit ziet u op de kaart hiernaast. Door de bebouwing op een aantal plekken verder van de straat te plaatsen ontstaat er een groenstrook of speelterrein. Dat maakt de wijk aantrekkelijk en uitnodigend. 

Vanuit de Larkstraat kan er een groene verbinding gemaakt worden met het plantsoen langs het water. Aan de noordzijde van het plangebied is het plantsoen verbreed zodat het hier als voetganger aantrekkelijker wordt om langs het water te lopen. In het buurtplan wordt de indeling van groen, gebouwen en parkeren verder uitgewerkt. 

Parkeren

We vinden het belangrijk dat er in de toekomst voldoende parkeerplaatsen zijn. Zodat er niet meer op de stoep geparkeerd wordt. We willen dat de straat veilig is en de stoep alleen van voetgangers. 

Hier is in het wijkplan al rekening mee gehouden

Dat is één van de redenen waarom we een aantal straten willen verbreden. Op die manier is er extra ruimte voor auto's zonder dat dit ten koste gaat van het groen. Ook moet er voldoende ruimte zijn voor een veilige stoep voor voetgangers.

Op de kaart is te zien waar de parkeerplaatsen kunnen komen

Bij de uitwerking van het buurtplan weten we hoeveel parkeerplaatsen nodig zijn en komen we met een inrichtingsvoorstel voor de straat. 

bottom of page